Poradnie

 

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW ZAPISUJĄCYCH SIĘ DO LEKARZA SPECJALISTY

poniżej komunukat wydany przez ŁOW NFZ;

"Pacjent zapisujący się do kolejki oczekujących na świadczenia na które wymagane jest skierowanie, musi posiadać ważne i aktualne skierowanie wystawione nie później niż w dniu zapisu na listę.

Świadczeniodawca umieszcza pacjenta na liście oczekujących po stwierdzeniu, że posiada on wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju.

Weryfikacji takiego skierowania świadczeniodawca może dokonać np. prosząc o numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wystawił skierowanie, dane świadczeniodawcy, a także rozpoznanie.

W przypadku stwierdzenia przez świadczeniodawcę, że pacjent zapisując się na listę oczekujących nie posiadał skierowania, należy takiego pacjenta skreślić z listy oczekujących i  wpisać ponownie z datą zgłoszenia się do świadczeniodawcy ze skierowaniem i ponownie wyznaczyć planowany termin udzielenia świadczenia.

Niedopuszczalne są sytuacje wpisywania się na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowania w sytuacji nieposiadania skierowania oraz kiedy data wystawienia skierowania jest późniejsza niż data wpisu do kolejki.

Pacjent dostarcza oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tejże listy (Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027). "

 

OBOWIĄZEK PACJENTA O ODWOŁANIU WIZYTY

"Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę bądź zrezygnował z udzielenia świadczenia, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027), ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym lekarza bądź placówkę medyczną do której został zapisany.

Pacjent ma obowiązek powiadomić świadczeniodawcę również w przypadku gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin, ale w trakcie oczekiwania wystąpią okoliczności uniemożliwiające mu stawienie się na wizytę w określonym terminie."

 

 

 

# # # # # # # # # # # # #