Inne dokumenty

 

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ZA 2021 ROK

 

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ZA 2020 ROK

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 

        

            Niniejszy kodeks prezentuje podstawowe wartości respektowane przez pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim i propaguje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa, podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne oraz odpowiedzialności za czyny. Jest jednym z elementów mających zapewnić stałe doskonalenie jakości, funkcji Zakładu i służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej atmosfery w SP ZOZ.

 

I. Postanowienia wstępne

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

 1. Zakładzie - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
 2. Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników,
 3. Pracowniku - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, bez względu na formę zatrudnienia   oraz pracowników firm zewnętrznych realizujących usługi na terenie Zakładu

 

 

II. Zasady ogólne

 1. Kodeks określa  zasady i wartości etyczne, które są stosowane przez pracowników SP ZOZ podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków,
 2. Wskazane w niniejszym Kodeksie zasady i wzorce zachowań oparte są na powszechnie akceptowanych wartościach,
 3. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Kodeksu,
 4. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Kodeksu, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

III. Zasady postępowania pracownika

Właściwą postawę pracownika Zakładu wyznaczają następujące zasady:

 1. 1.    Zasada przyjaznych warunków pracy oznacza, że pracownik:

a)      chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi pracownikami.

b)     ceni i respektuje wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i poglądy innych pracowników.

c)      dba o dobrą atmosferę pracy opartą o zasady etyki i wysoką kulturę osobistą, stosowny

i schludny ubiór oraz wygląd w miejscu pracy

d)     pracując w zespole dąży do zgodnej współpracy i eliminacji sytuacji konfliktowych,

a także przestrzega zasad poprawnego zachowania oraz  poszanowania praw pacjenta,

e)      przestrzega obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych wytycznych, procedur,            instrukcji, regulaminów oraz norm etycznych.

 

 

 1. Zasada równego traktowania oznacza, że pracownik:

a)      zapewnia równe traktowanie wszystkich pracowników, współpracowników, pacjentów i petentów bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, narodowość, rasę, orientację seksualną, wyznawaną religię, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową, jak również sytuację majątkową, pozycję społeczną oraz pokrewieństwo z pracownikami    SP ZOZ.

b)     zobowiązany jest do sprawnej i uprzejmej obsługi pacjenta, petenta, zachowując postawę dialogu oraz unikania słów i zachowań nietaktownych, które nie licują z kulturą i dobrymi obyczajami.

c)      nie wykorzystuje swojej pozycji  lub funkcji  do osiągania osobistych korzyści lub naruszania dóbr osobistych innych pracowników,

d)     nie rozpowszechnia informacji nieprawdziwych, plotek, pomówień dotyczących innych pracowników .

 

 1. 3.    Zasada odpowiedzialności oznacza, że pracownik:

a)    jest świadomy konsekwencji związanych z podejmowanymi decyzjami w tym także ze skutkami finansowymi.

b)   dba o dobre imię i wizerunek Zakładu

c)    dokłada najwyższej staranności w zakresie ochrony wszelkich informacji, pozyskanych            w ramach pełnienia obowiązków służbowych.

 

 1. 4.    Zasada bezstronności i przejrzystości oznacza, że każdy pracownik:

Działa bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.

 

IV. Dokumenty powiązane

 

Kodeksy etyki ustanowione dla poszczególnych zawodów.

 

 

V. Zakończenie

Kodeks jest własnością pracowników, którzy go przyjęli w dniu podpisania przez Dyrektora SP ZOZ zostanie podany do wiadomości pracownikom w sposób ogólnie przyjęty w SP ZOZ

 

 

 

 ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA 

 

W związku z dążeniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim do doskonalenia świadczonych usług, prosimy o anonimowe udzielenie informacji na temat stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu obsługi oraz spełnienia wymagań i oczekiwań pacjenta przez pracowników SP ZOZ.

 

1. Czy słyszał/a Pan/Pani o wprowadzeniu Kodeksu Etyki Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim :

TAK NIE

 

2. Czy będąc w SP ZOZ pytał/a się Pan/Pani o Kodeks lub prosił/a o udostępnienie jego treści:

TAK NIE

 

3. Czy uważa Pan/Pani, że wprowadzenie Kodeksu Etyki było dobrym rozwiązaniem i przyczyniło się do poprawy jakości pracy pracowników SP ZOZ:

TAK NIE

dlaczego:......................................................................................................................................................................................................................................

4. Czy uważa Pan/Pani, że pracownicy kierują się Kodeksem Etyki w swojej pracy:

TAK NIE

 

5. Jeżeli nie to z jakimi naruszeniami Kodeksu Etyki spotkał/a się Pan/Pani do tej pory .........................................................................................................................

..........................................................................................................

6. Czy wg Pana/i zasady Kodeksu Etyki mają wpływ na zwiększenie zaufania mieszkańców miasta do naszej placówki?:

TAK NIE

 

7. Czy wg. Pana/i zawarte w Kodeksie Etyki zasady są zgodne z Pana/i oczekiwaniami:

TAK NIE

jeśli nie to co należałoby zmienić lub uzupełnić

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

 

 

 

# # # # # # # # # # # # #