Zamówienia publiczne

NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W CELU PROWADZENIA APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

Zaproszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ.

Ogłoszenie o konkursie

SWKO

Załączniki

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim zawiadamia, iż w dniu 23.02.2018 r. otrzymał od Gminy Aleksandrów Łódzki elementy wchodzące w skład projektu „Informatyzacja SP ZOZ-ów w Aleksandrowie Łódzkim – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, Tablic informacyjnych oraz Plakatów Informacyjnych” przy czym wartość początkowa przedmiotu darowizny 449.384,86 zł (słownie czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 86/100) zaś wartość netto w związku z dotychczasowym umorzeniem 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100) Szczegółowy wykaz środków będących przedmiotem darowizny przedstawiony jest w załączniku.

Szczegółowy wykaz środków będących przedmiotem darowizny.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIA ORAZ DOSTAWY MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DLA PROJEKTU PN.:"BUDOWA NOWOCZESNEJ PRZYCHODNI SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM".

Zaproszenie

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Modyfikacja treści zapytania z dnia 17.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.07.2018 r.

 

ZAKUP CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNEJ I KOLPOSKOPU DLA NOWEJ PRZYCHODNI SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM PRZY UL. PABIANICKIEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia  20.04.2018 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 20.04.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500088852

Wyjaśnienie treści siwz z dnia 23.04.2018 r.

Modyfikacja treści siwz z dnia 23.04.2018 r.

Załącznik nr 4 do siwz z dnia 23.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 26.04.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17.05.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 1 z dn. 17.05.2018 r.

 

ZAKUP SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DLA NOWEJ PRZYCHODNI SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM PRZY UL. PABIANICKIEJ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 523806

SIWZ z załącznikami

Wyjaśnienie treści SIWZ 2.03.2018 r.

Wyjaśnienie treści siwz z dnia 5.03.2018 r.

Modyfikacja treści siwz z dnia 5.03.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500046822

Informacja z otwarcia ofert 9.03.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 2- 22.03.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.03.2018 r.

 

ZAKUP SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH ORAZ MEBLI DLA NOWEJ PRZYCHODNI SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM PRZY UL. PABIANICKIEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ sprzęt medyczny i meble 2018

Wyjaśnienie

Modyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie 23988

Ogłoszenie 24261

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 6 z dnia 12.02.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakietach nr 2,3,7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.02.2018

 

ZAKUP MEBLI DLA NOWEJ PRZYCHODNI SPZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM PRZY UL. PABIANICKIEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ meble 2017

Wyjaśnienie treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 500077439

Informacja z otwarcia ofert 22.12.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.01.2018

 

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 zmodyfikowany 15.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DOPROWADZENIA ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO DO BUDYNKU NOWEJ PRZYCHODNI SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM PRZY UL. PABIANICKIEJ

Zaproszenie

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Modyfikacja treści zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAKUP I WDROŻENIE SPRZĘTÓW ORAZ WYPOSAŻENIA TELEINFORMATYCZNEGO DLA NOWEJ PRZYCHODNI

SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM PRZY UL. PABIANICKIEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.11.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.12.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmieniony dn. 04.12.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dn.04.12.2017

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.12.2017 r.

 

ZAKUP I WDROŻENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH DLA NOWEJ PRZYCHODNI SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM PRZY UL. PABIANICKIEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500062540

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzory umów po zmianach z dn. 22.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ

Zaproszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ROZPOZNANIE CENOWE NA : "DOSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DO PORADNI REHABILITACYJNEJ".

Zaproszenie

Załącznik

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 6.04.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI WYKONYWANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:- "WYKONANIE BUDOWY FILII SP ZOZ - BUDYNKU PRZYCHODNI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM".

Zaproszenie

Formularz oferty

Wykaz osób

Wzór umowy

Adres strony internetowej do pobrania dokumentacji projektowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

WYKONANIE BUDOWY FILII SP ZOZ – BUDYNKU PRZYCHODNI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz.1

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz.3

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.03.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 31.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE TESTÓW APARATÓW CYFROWYCH RTG

Zaproszenie

Wzór oferty  

Zawiadomienie o wyborze oferty na testy aparatów cyfrowych RTG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY PAMIĄTKOWEJ ORAZ WYKONANIE PLAKIETEK

Zaproszenie

Wzór oferty

Informacja o zmianie zaproszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty na tablicę pamiątkową

 

DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO  DLA SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.10.2015

SIWZ ( dodano 29.10.2015 r )

Modyfikacja siwz ( dodano 3.11.2015 r)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( dodano 3.11.2015 r)

Wyjaśnienie treści siwz ( dodano 3.11.2015 r )

Załącznik nr 4 po zmianie z dn. 03.11.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4-2015 ( dodano 13.11.2015 r)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA TABLICĘ INFORMACYJNĄ

Zaproszenie

Wzór oferty

Wyjaśnienie

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

UCYFROWIENIE PRACOWNI RTG SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.10.2015 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 20.10.2015 

Modyfikacja SIWZ z dn. 20.10.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ucyfrowienie RTG

 

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 14.10.2015

Modyfikacja SIWZ z dn. 14.10.2015 

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 14.10.2015 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dn. 15.10.2015

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 16.10.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dodano 28.10.2015 r )

 

TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 07.10.2015 (dodano 07.10.2015)

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dodano 23.10.2015 )

 

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNYCH ORAZ D&O SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Wykonawca.2013

Oświadczenie w trybie 22 ust. 1. Wykonawca.2013

Oświadczenie w trybie 24 ust. 1. Wykonawca.2013

Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5 Wykonawca.2013

Oświadczenie o opłacaniu podatków oraz składek. Wykonawca.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o unieważnieniu pakietu nr 2,3,4

 

DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 2

Załącznik 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. REMONT POMIESZCZEŃ HOLU GŁÓWNEGO (parter) 2. PRZYSTOSOWANIE PODŁOŻA I MONTAŻ BALUSTRAD W CIĄGU
KOMUNIKACYJNYM SCHODÓW I KORYTARZA (I piętro) 3. DŹWIG PLATFORMOWY WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1
W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Wyjaśnienie do SIWZ 

Wyjaśnienie do SIWZ cz. 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

MODERNIZACJA PODJAZDU Z ZADASZENIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU -
ELEWACJĄ WEJŚCIA SPZOZ W ALEKSANDROWIE  ŁÓDZKIM, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 1
W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Ogłoszenie o zamówieniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP

Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy PZP

Oświadczenie o opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie

Ogłoszenie o unieważnieniu pakietu nr 2 i 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SAMODZIELNEGO

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Ogłoszenie o zamówieniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oświadczenie w trybie art 22 ustawy PZP

Oświadczenie w trybie art 24 ustawy PZP

Oświadczenie o opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie

Ogłoszenie o unieważnieniu pakietu nr 1 i 2 

WyjaśnienieModyfikacjaZałącznik nr 1Załącznik nr 2Ogłoszenie 23988Ogłoszenie 24261

# # # # # # # # # # # # #