Statut

UCHWAŁA NR XXXI/214/20 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i poz. 1493) Rada Miejska w Aleksandrowie Łόdzkim uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim sta-nowiącym załącznik do uchwały nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 lute-go 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksan-drowie Łódzkim wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Przychodnia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki , ul Marii Skłodowskiej-Curie 1 udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) kardiologii;
5) medycyny pracy;
6) medycyny sportowej;
7) dermatologii;
8) wenerologii;
9) neurologii;
10) gruźlicy i chorób płuc;
11) położnictwa i ginekologii;
12) chirurgii ogólnej;
13) chirurgii urazowo-ortopedycznej;
14) okulistyki; DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódz, dnia 12 listopada 2020 r.
Poz. 6033
15) otorynolaryngologii;
16) urologii;
17) endokrynologii;
18) zdrowia psychicznego;
19) zdrowia psychicznego dla dzieci;
20) zespołu leczenia środowiskowego domowego;
21) terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
22) rehabilitacji narządów ruchu;
23) pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;
24) stomatologii;
25) ortodoncji;
26) diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
27) medycyny szkolnej.”;
2) W § 9 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. W skład Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 wchodzą:
1) Poradnia lekarza POZ;
2) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
5) Punkt szczepień;
6) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
7) Poradnia kardiologiczna;
8) Poradnia medycyny pracy;
9) Poradnia medycyny sportowej;
10) Poradnia dermatologiczna;
11) Poradnia wenerologiczna;
12) Poradnia neurologiczna, w tym poradnia leczenia bólu;
13) Poradnia gruźlicy i chorób płuc;
14) Poradnia położniczo – ginekologiczna;
15) Poradnia chirurgii ogólnej;
16) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej;
17) Poradnia okulistyczna;
18) Poradnia otorynolaryngologiczna;
19) Poradnia urologiczna;
20) Poradnia endokrynologiczna;
21) Poradnia zdrowia psychicznego;
22) Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci; Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 6033
23) Zespół leczenia środowiskowego (domowego);
24) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
25) Poradnia rehabilitacji;
26) Poradnia stomatologiczna;
27) Poradnia ortodontyczna;
28) Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa;
29) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej;
30) Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe;
31) Pracownia USG;
32) Pracownia protetyki stomatologicznej;
33) Laboratorium Analityczne Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1;
34) Poradnia rehabilitacji, Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6;
35) Pracownia fizjoterapii;
36) Pracownia fizykoterapii;
37) Pracownia kinezyterapii;
38) Pracownia hydroterapii;
39) Pracownia masażu leczniczego;
40) Ośrodek rehabilitacji dziennej;
41) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podsta-wowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Waryńskiego 22/26;
42) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podsta-wowa Nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 7/11;
43) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podsta-wowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Wyzwolenia 3;
44) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Rąbień, Szkoła Podstawowa im. Ks. Ste-fana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Słowiańska 5;
45) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Za-wodowych im. Stanisława Staszica, ul. Łęczycka 1;
46) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5;
47) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Spe-cjalnych im. Stefana Kopcińskiego, ul. Franciszkańska 14/16;
48) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podsta-wowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj 54.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego. Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 6033
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Małgorzata Grabarczyk
Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 6033

 

UCHWAŁA NR XII/84/19 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190; zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1629 i poz. 2219 oraz z 2019 r., poz. 492, poz. 730 i poz. 959) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódz-kim stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 skreśla się ust. 5;
2) w § 9:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 4,
b) skreśla się ust. 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Małgorzata Grabarczyk
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódz, dnia 11 lipca 2019 r.
Poz. 3921

 

 

UCHWAŁA NR L/472/18 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 2110, 2217) Rada Miejska w Aleksandrowie Łόdzkim uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8:
a) skreśla się ust. 3 i ust.6,
b) dodaje się ust. 7 o brzmieniu:
„7. Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka 48, udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) położnictwa i ginekologii;
4) rehabilitacji narządów ruchu;
5) zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci;
6) diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.”.;
2) w § 9:
a) skreśla się ust. 3 i ust. 6,
b) dodaje się ust. 7 o brzmieniu:
”7. W skład Filii Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka 48, wchodzą: DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódz, dnia 15 lutego 2018 r.
Poz. 758
1) Poradnia lekarza POZ;
2) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) Punkt szczepień;
4) Gabinet diagnostyczno–zabiegowy;
5) Punkt pobrań materiałów do badań;
6) Poradnia położniczo – ginekologiczna;
7) Pracownia USG;
8) Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe;
9) Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci;
10) Poradnia zdrowia psychicznego;
11) Zespół leczenia środowiskowego (domowego);
12) Poradnia rehabilitacji;
13) Pracownia fizjoterapii;
14) Pracownia fizykoterapii;
15) Pracownia kinezyterapii;
16) Pracownia hydroterapii;
17) Pracownia masażu leczniczego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Małgorzata Grabarczyk
Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 758

 

 

UCHWAŁA NR XLIX/458/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-nym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 poz. 2232) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim stano-wiącym załącznik do uchwały nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandro-wie Łódzkim wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. W skład Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, wchodzą:
1) Poradnia lekarza POZ;
2) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) Punkt szczepień;
5) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
6) Poradnia kardiologiczna;
7) Poradnia medycyny pracy;
8) Poradnia medycyny sportowej;
9) Poradnia dermatologiczna;
10) Poradnia wenerologiczna;
11) Poradnia neurologiczna, w tym poradnia leczenia bólu;
12) Poradnia gruźlicy i chorób płuc;
13) Poradnia położniczo - ginekologiczna;
14) Poradnia chirurgii ogólnej; DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódz, dnia 18 stycznia 2018 r.
Poz. 269
15) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej;
16) Poradnia okulistyczna;
17) Poradnia otorynolaryngologiczna;
18) Poradnia urologiczna;
19) Poradnia endokrynologiczna;
20) Poradnia zdrowia psychicznego;
21) Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci;
22) Zespół leczenia środowiskowego (domowego);
23) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
24) Poradnia rehabilitacji;
25) Poradnia stomatologiczna;
26) Poradnia ortodontyczna;
27) Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa;
28) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej;
29) Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe;
30) Pracownia USG;
31) Pracownia protetyki stomatologicznej;
32) Laboratorium Analityczne Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1;
33) Poradnia rehabilitacji, Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6;
34) Pracownia fizjoterapii;
35) Pracownia fizykoterapii;
36) Pracownia kinezyterapii;
37) Pracownia hydroterapii;
38) Pracownia masażu leczniczego;
39) Ośrodek rehabilitacji dziennej;
40) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim ul. Waryńskiego 22/26;
41) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim ul. Bankowa 7/11;
42) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Wyzwolenia 3;
43) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Rąbień, Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefa-na Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Słowiańska 5;
44) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Zawo-dowych im. Stanisława Staszica, ul. Łęczycka 1;
45) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5;
46) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Spe-cjalnych im. Stefana Kopcińskiego, ul. Franciszkańska 14/16; Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 269
47) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi „SCHOLAR” ul. Waryńskiego 22/26;
48) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Prywatne Liceum Ogólnokształcące „ERAZMUS”, ul. Waryńskiego 22/26;
49) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj 54.”;
2) § 9 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„6. W skład Filii Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Rąbień AB 59, wchodzą:
1) Poradnia rehabilitacji;
2) Pracownia fizjoterapii;
3) Pracownia fizykoterapii;
4) Pracownia kinezyterapii;
5) Pracownia hydroterapii;
6) Pracownia masażu leczniczego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Małgorzata Grabarczyk
Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/347/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 23 lutego 2017 r.
STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, zwany dalej Zakładem,
jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą;
2) uchwały nr XI/108/99 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 12 listopada 1999 roku w sprawie
utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim;
3) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Aleksandrów Łódzki.
2. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Łódzkie.
§ 3. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Aleksandrów Łódzki jako jednostka samorządu terytorialnego.
§ 4. 1.Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.
2. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej: SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA ZAKŁADU
§ 5. Celem Zakładu jest prowadzenie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności Gminy
Aleksandrów Łódzki poprzez organizowanie i realizowanie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej,
stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług medycznych, a także promowanie zachowań prozdrowotnych.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia, a przede wszystkim:
1) organizowanie i sprawowanie podstawowej opieki ambulatoryjnej w zakresie lecznictwa otwartego;
2) udzielanie indywidualnych świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu potrzebującym takich świadczeń.
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym
osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową
odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
3. Zakład prowadzi działalność gospodarczą - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych.
§ 7. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład obejmują w szczególności:
1) badanie i poradę lekarską;
2) leczenie, dokumentowanie i orzekanie o stanie zdrowia;
3) rehabilitację leczniczą;
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Ł.dzkiego – 2 – Poz. 1325
4) opiekę nad kobietą ciężarną oraz noworodkiem;
5) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze;
6) opiekę nad dzieckiem zdrowym;
7) diagnostykę medyczną;
8) pielęgnację chorych;
9) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.
§ 8. 1. Zakład realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej,
a także medycyny szkolnej oraz innych świadczeń zdrowotnych w miarę potrzeb leczniczych i posiadanych
środków.
2. Przychodnia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki, ul Marii
Skłodowskiej-Curie 1 udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) kardiologii;
5) medycyny pracy;
6) medycyny sportowej;
7) dermatologii;
8) wenerologii;
9) neurologii;
10) gruźlicy i chorób płuc;
11) położnictwa i ginekologii;
12) chirurgii ogólnej;
13) chirurgii urazowo-ortopedycznej;
14) okulistyki;
15) otorynolaryngologii;
16) urologii;
17) endokrynologii;
18) zdrowia psychicznego;
19) zdrowia psychicznego dla dzieci;
20) zespołu leczenia środowiskowego domowego;
21) terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
22) rehabilitacji narządów ruchu;
23) pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;
24) stomatologii;
25) ortodoncji;
26) diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
3. Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim Aleksandrów Łódzki
ul. Dmowskiego 1, udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Ł.dzkiego – 3 – Poz. 1325
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) położnictwa i ginekologii.
4. Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdów 43 A, udziela
świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) diagnostyki obrazowej;
4) położnictwa i ginekologii;
5) stomatologii;
6) rehabilitacji narządów ruchu;
7) medycyny szkolnej.
5. Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Prawęcice 54 udziela
świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
6. Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Rąbień AB 59 udziela
świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji narządów ruchu.
Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9. 1. W skład Zakładu wchodzą:
1) Przychodnia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 1;
2) Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki,
ul. Dmowskiego 1;
3) Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdów 43 A;
4) Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Prawęcice 54;
5) Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Rąbień AB 59.
2. W skład Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 wchodzą:
1) Poradnia lekarza POZ;
2) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) Punkt szczepień;
5) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
6) Poradnia kardiologiczna;
7) Poradnia medycyny pracy;
8) Poradnia medycyny sportowej;
9) Poradnia dermatologiczna;
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Ł.dzkiego – 4 – Poz. 1325
10) Poradnia wenerologiczna;
11) Poradnia neurologiczna, w tym poradnia leczenia bólu;
12) Poradnia gruźlicy i chorób płuc;
13) Poradnia położniczo-ginekologiczna;
14) Poradnia chirurgii ogólnej;
15) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej;
16) Poradnia okulistyczna;
17) Poradnia otorynolaryngologiczna;
18) Poradnia urologiczna;
19) Poradnia endokrynologiczna;
20) Poradnia zdrowia psychicznego;
21) Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci;
22) Zespół leczenia środowiskowego (domowego);
23) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
24) Poradnia rehabilitacji;
25) Poradnia stomatologiczna;
26) Poradnia ortodontyczna;
27) Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa;
28) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej;
29) Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe;
30) Pracownia USG;
31) Pracownia protetyki stomatologicznej;
32) Laboratorium Analityczne Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1;
33) Poradnia rehabilitacji, Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6;
34) Pracownia fizjoterapii;
35) Pracownia fizykoterapii;
36) Pracownia kinezyterapii;
37) Pracownia hydroterapii;
38) Pracownia masażu leczniczego;
39) Ośrodek rehabilitacji dziennej;
40) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Miejski Zespół Szkół
im. Jana Pawła II, ul. Waryńskiego 22/26;
41) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Sportowych
im. Józefa Jaworskiego, ul. Bankowa 7/11;
42) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Wyzwolenia 3;
43) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Rąbień, Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Słowiańska 5;
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Ł.dzkiego – 5 – Poz. 1325
44) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica, ul. Łęczycka 1;
45) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Mistrzostwa
Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5;
46) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Specjalnych
im. Stefana Kopcińskiego, ul. Franciszkańska 14/16;
47) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Prywatne Gimnazjum
o Profilu Katolickim „SCHOLAR”, ul. Waryńskiego 22/26;
48) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Prywatne Liceum Ogólnokształcące
„ERAZMUS”, ul. Waryńskiego 22/26;
49) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podstawowa
z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj 54.
3. W skład Filii Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów
Łódzki ul. Dmowskiego 1, wchodzą:
1) Poradnia lekarza POZ;
2) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) Punkt szczepień;
4) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
5) Punkt pobrań materiałów do badań;
6) Poradnia położniczo-ginekologiczna.
4. W skład Filii Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdów 43 A
wchodzą:
1) Poradnia lekarza POZ;
2) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) Punkt szczepień;
4) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
5) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
6) Punkt pobrań materiałów do badań;
7) Pracownia USG;
8) Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe;
9) Poradnia położniczo-ginekologiczna;
10) Poradnia stomatologiczna;
11) Poradnia rehabilitacji;
12) Pracownia fizjoterapii;
13) Pracownia fizykoterapii;
14) Pracownia kinezyterapii;
15) Pracownia masażu leczniczego.
5. W skład Filii Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Prawęcice 54
wchodzą:
1) Poradnia lekarza POZ;
2) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Ł.dzkiego – 6 – Poz. 1325
3) Punkt szczepień;
4) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
6. W skład Filii Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim , Rąbień AB 59
wchodzą:
1) Poradnia rehabilitacji;
2) Pracownia fizjoterapii;
3) Pracownia fizykoterapii;
4) Pracownia kinezyterapii;
5) Pracownia hydroterapii;
6) Pracownia masażu leczniczego;
7) Ośrodek rehabilitacji dziennej.
Rozdział 4
ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM, ORGANY
§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który jest przełożonym wszystkich pracowników
Zakładu.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Na stanowisko Dyrektora Zakładu przeprowadza się konkurs zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
5. Z dyrektorem Zakładu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie:
1) powołania;
2) umowy o pracę;
3) umowy cywilnoprawnej.
6. Dyrektor działa przy pomocy:
1) kierowników lub koordynatorów jednostek organizacyjnych;
2) pielęgniarki przełożonej.
§ 11. 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu
tworzącego Zakład oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
2. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Ł.dzkiego – 7 – Poz. 1325
d) podziału zysku;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
3. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.
§ 12. Zadania i organizację wewnętrzną wymienionych w § 9 jednostek organizacyjnych ustala Dyrektor
zarządzeniem wewnętrznym po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.
§ 13. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący;
2) Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego - jako członek;
3) 5 przedstawicieli Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim - jako członkowie.
2. Przewodniczący Rady Społecznej wyznacza z grona członków swego zastępcę.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4. Członkowie Rady Społecznej mogą być odwołani przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji;
2) wniosku podmiotu, który powołał danego Członka;
3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej
6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
4) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
§ 14. 1. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał Rady Społecznej określa Regulamin
Rady Społecznej Zakładu, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną zatwierdza Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego w drodze
zarządzenia.
§ 15. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji
związkowej.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów
zawodów medycznych.
§ 16. Rada Społeczna podejmuje decyzje w formie uchwał i opinii.
Rozdział 5
FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 17. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej w ustawie dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Ł.dzkiego – 8 – Poz. 1325
 

 

Uchwała NR XIV/143/15 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 24 września 2015 r.

 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 roku poz. 549, 645, 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072 ) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U z 2015 r., poz. 618,788,905) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/227/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

§ 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim obejmuje następujące jednostki i komórki :

1)      Przychodnia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, a w niej:

a) Poradnia lekarza POZ,

b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

d) Punkt szczepień,

e) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

f) Poradnia kardiologiczna,

g) Poradnia medycyny pracy,

 h) Poradnia medycyny sportowej,

i) Poradnia dermatologiczna,

j) Poradnia wenerologiczna,

k) Poradnia neurologiczna, w tym poradnia leczenia bólu,

l) Poradnia gruźlicy i chorób płuc,

m) Poradnia położniczo – ginekologiczna,

 n) Poradnia chirurgii ogólnej,

o) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

p) Poradnia okulistyczna,

q) Poradnia otorynolaryngologiczna,

r) Poradnia urologiczna,

s) Poradnia endokrynologiczna,

t) Poradnia zdrowia psychicznego,

u) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,

v) Poradnia rehabilitacji,

w)Poradnia stomatologiczna,

 x) Poradnia ortodontyczna,

y) Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,

z) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,

aa) Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe,

bb) Pracownia USG,

cc) Pracownia protetyki stomatologicznej,

dd) Laboratorium Analityczne Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,

ee) Poradnia rehabilitacji, Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6,

ff) Pracownia fizjoterapii,

gg) Pracownia fizykoterapii,

 hh) Pracownia kinezyterapii,

 ii) Pracownia hydroterapii,

jj) Pracownia masażu leczniczego,

 kk) Ośrodek rehabilitacji dziennej,

ll) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Waryńskiego 22/26,

 mm) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego, ul. Bankowa 7/11,

nn) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Wyzwolenia 3,

 oo) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Rąbień, Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Słowiańska 5,

pp) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Łęczycka 1,

qq) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5,

rr) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego, ul. Franciszkańska 14/16,

ss) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Prywatne Gimnazjum o Profilu Katolickim „SCHOLAR”, ul. Waryńskiego 22/26,

tt) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Prywatne Liceum Ogólnokształcące„ERAZMUS”, ul. Waryńskiego 22/26,

uu) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj 54;

2)      Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim , Aleksandrów Łódzki ul. Dmowskiego 1, a w niej:

a)      Poradnia lekarza POZ,

b)     Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c)      Punkt szczepień,

d)     Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,

e)      Punkt pobrań materiałów do badań,.

f)       Poradnia położniczo - ginekologiczna;

3)      Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdów 43 A, a w niej:

a)      Poradnia lekarza POZ,

b)     Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c)      Punkt szczepień,

d)     Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,

e)      Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

f)       Punkt pobrań materiałów do badań,

g)      Pracownia USG,

h)      Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe,

i)        Poradnia położniczo - ginekologiczna,

j)       Poradnia stomatologiczna,

k)     Poradnia rehabilitacji,

l)        Pracownia fizjoterapii,

m)    Pracownia fizykoterapii,

n)      Pracownia kinezyterapii,

o)     Pracownia masażu leczniczego;

4)      Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim Prawęcice, a w niej:

a)      Poradnia lekarza POZ,

b)      Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c)     Punkt szczepień,

d)      Gabinet diagnostyczno - zabiegowy;

5)      Filia Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim , Rąbień AB 59, a w niej:

a)      Poradnia rehabilitacji,

b)     Pracownia fizjoterapii,

c)      Pracownia fizykoterapii,

d)     Pracownia kinezyterapii,

e)      Pracownia hydroterapii,

f)       Pracownia masażu leczniczego,

g)      Ośrodek rehabilitacji dziennej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Małgorzata Grabarczyk

 

UCHWAŁA NR XXVI/227/12
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r.,
Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r., Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r., Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r., Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675 z 2011r., Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz.777 Nr 217, poz. 1281 ) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654Nr 149,poz.887, Nr 174, poz.1039, Nr 185,poz.1092)
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim.
Treść Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc następujące uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim:
1) nr LII/487/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim;
2) nr IV/33/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim;
3) nr XI/93/11 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim;
4) nr XVII/140/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim
Anetta Jakubowska


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/227/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 maja 2012 r.

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, zwany dalej Zakładem, jest
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
działającymw szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.,o działalności leczniczej ( Dz.U.2011.112.654 z późniejszymi zmianami),
zwanej dalej ustawą;
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125, poz. 1317);
3) uchwały nr XI/108/99 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 12 listopada 1999 roku w sprawie
utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim;
4) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Aleksandrów Łódzki jako jednostka samorządu
terytorialnego.
2. Zakład posiada osobowość prawnąna podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez sąd rejestrowy.
§ 3. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Łódzkie .
§ 4. Siedzibą Zakładu jest miasto Aleksandrów Łódzki.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZAKŁADU
§ 5. Celem Zakładu jest prowadzenie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności Gminy
Aleksandrów Łódzki poprzez organizowanie i realizowanie działalności leczniczej, profilaktycznej
i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług medycznych, a także promowanie zachowań
prozdrowotnych.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia, a przede wszystkim:
1) organizowanie i sprawowanie podstawowej opieki ambulatoryjnej w zakresie lecznictwaotwartego;
2) udzielanie indywidualnych świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu potrzebującymtakich świadczeń.
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym
osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, zaczęściową
odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
3. Zakład prowadzi działalność gospodarczą - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych.
§ 7. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład obejmują w szczególności:
1) badanie i poradę lekarską;
2) leczenie, dokumentowanie i orzekanie o stanie zdrowia;
3) rehabilitację leczniczą;
4) opiekę nad kobietą ciężarną oraz noworodkiem;
5) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze;
6) opiekę nad dzieckiem zdrowym;
7) diagnostykę medyczną;
8) pielęgnację chorych;
9) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.
§ 8. 1. Zakład realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej
opieki medycznej, a także medycyny szkolnej oraz innych świadczeń zdrowotnych
w miarę potrzeb leczniczych i posiadanych środków.
2. Przychodnia w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki środowiskowej;
3) położnej środowiskowej;
4) kardiologii;
5) medycyny pracy;
6) medycyny sportowej;
7) dermatologii;
8) wenerologii;
9) neurologii;
10) gruźlicy i chorób płuc;
11) ginekologii i położnictwa;
12) chirurgii ogólnej;
13) reumatologii;
14) chirurgii urazowo-ortopedycznej;
15) okulistyki;
16) otolaryngologii;
17) urologii;
18) zdrowia psychicznego;
19) leczenia uzależnień;
20) rehabilitacji narządów ruchu;
21) pielęgniarskiej opieki długoterminowej;
22) stomatologii;
23) ortodoncji;
24) diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
25) medycyny szkolnej.
3. Filia SP ZOZ Aleksandrów Łódzki, ul. Dmowskiego1, udziela świadczeń
zdrowotnych w zakresie:
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki środowiskowej;
3) położnej środowiskowej;
4) ginekologii i położnictwa;
5) otolaryngologii.
4. Filia SP ZOZ Aleksandrów Łódzki w Bełdowie 43 A udziela świadczeń
zdrowotnych w zakresie:
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki środowiskowej;
3) diagnostyki obrazowej;
4) ginekologii i położnictwa;
5) stomatologii;
6) rehabilitacji narządów ruchu;
7) otolaryngologii;
8) medycyny szkolnej.
5. Filia SP ZOZ Aleksandrów Łódzki w Prawęcicach udziela świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
1) lekarza POZ;
2) pielęgniarki środowiskowej.
6. Filia SP ZOZ Aleksandrów Łódzki w Rąbieniu udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- rehabilitacji narządów ruchu.

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9. W skład zakładu wchodzą:
1) Przychodnia w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, a w niej:
a) Poradnia lekarza POZ,
b) Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
c) Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej,
d) Punkt szczepień,
e) Gabinet zabiegowy,
f) Gabinet medycyny szkolnej,
g) Poradnia kardiologiczna,
h) Poradnia medycyny pracy,
i) Poradnia medycyny sportowej,
j) Poradnia dermatologiczna,
k) Poradnia wenerologiczna,
l) Poradnia neurologiczna, w tym poradnia leczenia bólu,
m) Poradnia gruźlicy i chorób płuc,
n) Poradnia ginekologiczno-położnicza,
o) Poradnia chirurgii ogólnej,
p) Poradnia reumatologiczna,
q) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
r) Poradnia okulistyczna,
s) Poradnia otolaryngologiczna,
t) Poradnia urologiczna,
u) Poradnia zdrowia psychicznego,
v) Poradnia leczenia uzależnień, w tym poradnia terapii uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu,
w) Poradnia rehabilitacji,
x) Poradnia stomatologiczna,
y) Poradnia ortodontyczna,
z) Pielęgniarska opieka długoterminowa,
aa) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,
bb) Pracownia EKG,
cc) Pracownia USG,
dd) Pracownia protetyki stomatologicznej,
ee) Laboratorium Analityczne Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,
ff) Poradnia rehabilitacji, Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6,
gg) Pracownia fizjoterapii,
hh) Pracownia fizykoterapii,
ii) Pracownia kinezyterapii,
jj) Pracownia hydroterapii,
kk) Pracownia masażu leczniczego,
ll) Ośrodek rehabilitacji dziennej,
mm) Gabinet medycyny szkolnej, Aleksandrów Łódzki, Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła
II, ul. Waryńskiego 22/26,
nn) Gabinet medycyny szkolnej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Sportowych im. Józefa
Jaworskiego, ul. Bankowa 7/11,
oo) Gabinet medycyny szkolnej, Aleksandrów Łódzki, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii
Skłodowskiej-Curie, al. Wyzwolenia 3,
pp) Gabinet medycyny szkolnej, Rąbień, Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Słowiańska 5,
qq) Gabinet medycyny szkolnej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica, ul. Łęczycka 1,
rr) Gabinet medycyny szkolnej, Aleksandrów Łódzki, Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
ss) Gabinet medycyny szkolnej, Aleksandrów Łódzki, Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana
Kopcińskiego, ul. Franciszkańska 14/16,
tt) Gabinet medycyny szkolnej, Aleksandrów Łódzki, Prywatne Gimnazjum o Profilu
Katolickim „SCHOLAR”, ul. Waryńskiego 22/26,
uu) Gabinet medycyny szkolnej, Aleksandrów Łódzki, Prywatne Liceum Ogólnokształcące
„ERAZMUS”, ul. Waryńskiego 22/26;
2) Filia SP ZOZ Aleksandrów Łódzki , ul. Dmowskiego 1, a w niej:
a) Poradnia lekarza POZ,
b) Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
c) Punkt szczepień,
d) Gabinet zabiegowy,
e) Punkt pobrań materiałów do badań,
f) Poradnia ginekologiczno-położnicza,
g) Poradnia otolaryngologiczna;
3) Filia SP ZOZ Aleksandrów Łódzki w Bełdowie, Bełdów 43 A, a w niej:
a) Poradnia lekarza POZ,
b) Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
c) Punkt szczepień,
d) Gabinet zabiegowy,
e) Gabinet medycyny szkolnej,
f) Punkt pobrań materiałów do badań,
g) Pracownia USG, EKG,
h) Poradnia ginekologiczno-położnicza,
i) Poradnia otolaryngologiczna,
j) Poradnia stomatologiczna,
k) Poradnia rehabilitacji,
l) Pracownia fizjoterapii,
m) Pracownia fizykoterapii,
n) Pracownia kinezyterapii,
o) Pracownia masażu leczniczego;
4) Filia SP ZOZ Aleksandrów Łódzki w Prawęcicach, a w niej:
a) Poradnia lekarza POZ,
b) Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
c) Punkt szczepień,
d) Gabinet zabiegowy;
5) Filia SP ZOZ Aleksandrów Łódzki w Rąbieniu, Rąbień AB 59, a w niej:
a) Poradnia rehabilitacji,
b) Pracownia fizjoterapii,
c) Pracownia fizykoterapii,
d) Pracownia kinezyterapii,
e) Pracownia hydroterapii,
f) Pracownia masażu leczniczego,
g) Ośrodek rehabilitacji dziennej.
§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który jest przełożonym wszystkich
pracowników Zakładu.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie
odpowiedzialność.
3. Na stanowisko Dyrektora Zakładu przeprowadza się konkurs zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
5. Z dyrektorem Zakładu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie:
1) powołania;
2) umowy o pracę;
3) umowy cywilnoprawnej.

Rozdział 4.
ZARZĄDZANIE
§ 11. 1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
1) kierowników lub koordynatorów jednostek organizacyjnych;
2) pielęgniarki przełożonej.
2. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu
tworzącego Zakład oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
3. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
4. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.
§ 12. Zadania i organizację wewnętrzną wymienionych w § 9 jednostek organizacyjnych ustala Dyrektor
zarządzeniem wewnętrznym po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.
§ 13. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego lub osoba przez niego wyznaczona – jako
przewodniczący;
2) Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego - jako członek;
3) 5 przedstawicieli Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim - jako członkowie.
2. Przewodniczący Rady Społecznej wyznacza z grona członków swego zastępcę.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4. Członkowie Rady Społecznej mogą być odwołani przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji;

# # # # # # # # # # # # #