RTG

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Aleksandrów Łódzki, ul. M.Skłodowskiej - Curie 1

pn-pt, 8:30 - 17:30
Tel.: (42) 712 77 09 wew. 46

Do Pracowni RTG wymagane jest skierowanie. Istnieje możliwość wykonania RTG prywatnie do którego skierowanie również jest wymagane.

Bez skierowania można wykonać RTG tylko jednego zęba.

Lekarz przyjmujący:

Kierownik pracowni:

 • dr n med. Janusz Ścibor

Technicy:

 • Paulina Wijas
 • Małgorzata Banasiak

Pracownia wykonuje badania w zakresie:

 • rentgenodiagnostyki konwencjonalnej
 • badań kontrastowych przełyku
 • żołądka i dwunastnicy
 • klatki piersiowej
 • zdjęcia stomatologiczne (punktowe + pantomograficzne)

Zapisy pacjentów w rejestracji ogólnej (jedno badanie co 15 minut)


Od 2008 roku w pracowni wprowadzono politykę jakości realizowaną poprzez szczegółowe cele zgodne z normami ISO 9001.
Dotyczą one:

 • nadzoru technicznego nad posiadanym sprzętem
 • zwiększania kwalifikacji personelu
 • współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • zmniejszenia czasu oczekiwania na badanie

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące aparatu diagnostycznego typu Mercury 332, aparatu rentgenowskiego stomatologicznego wewnątrzustnego typ Planmeca Intra oraz pantomografu typ Planmeca Proline XC.
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny           w Łodzi, decyzja nr 5/Z/2020 z dania 14.09.2020r. oraz zgodana prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych  określonych dla pracowników.

W dniu 07.04.2006 r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu diagnostycznego typu Mercury 332, aparatu rentgenowskiego stomatologicznego wewnątrzustnego typu Planmeca Intra oraz pantomografu typu Planmeca Proline XC.  podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

# # # # # # # # # # # # #